תקנון

כללי

טקס פרסי המחול הינו אירוע מקצועי, שמעניק מדי שנה פרסים למובילי דעה ולמשפיעים על תחום המחול הישראלי לגווניו,. מטרתנו בכל שנה להוסיף תחום מחול אחד לפחות הפועל בארץ. השנה ישתתפו בטקס שני תחומי מחול: ריקודי עם ומחול ישראלי לבמה.

הקטגוריות המשתתפות

ריקודי עם

 1. ריקוד המעגל הטוב ביותר לשנת  2018
 2. ריקוד הזוגות הטוב ביותר לשנת 2018
 3. מרקיד השנה לשנת  2018
 4. פרס מרקידת השנה לשנת 2018
 5. פרס מרקיד ילדים לשנת 2018
 6. פרס מרקידת נשים (ייעודי לקהל דתי) לשנת 2018
 7. תגלית השנה לשנת 2018
 8. פרס היוצר הטוב ביותר
 9. אישים העוסקים בתחום של חשיפת המחול הישראלי (ריקודי עם) במישור הבינלאומי
 10. פרס מפעל חיים עבור תרומה משמעותית והשפעה על התחום

 מחול ישראלי לבמה

 1. ריקוד עכשווי הטוב ביותר לתקופה בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.
 2. ריקוד אתני הטוב ביותר לתקופה בין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.
 3. ריקוד הורה הטוב ביותר לתקופה בין  1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.
 4. ריקוד ישראלי הטוב ביותר שמבוצע ע״י להקות חו״ל לתקופה שבין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.
 5. מנהל להקה הטוב ביותר לתקופה שבין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.
 6. עיבוד מוזיקלי הטוב ביותר לתקופה שבין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.
 7. תגלית השנה לתקופה שבין 1 באפריל 2018 עד לתאריך 31 במרץ 2019.
 8. פרס מפעל חיים עבור תרומה משמעותית והשפעה על התחום

הפרס

הפרס בכל קטגוריה הינו 2,000 ש״ח שיוענקו למגיש הבקשה או למועמד הנבחר.
הפרס בקטגוריית מפעל חיים הינו 10,000 ש"ח למועמד הנבחר.

תנאי סף כלליים למועמדות

 1. כל המועמדים הינם אזרחי ותושבי ישראל, למעט המועמדים בקטגוריה 9 ריקודי עם ו-4 מחול ישראלי לבמה (קטגוריות שעניינן פעילות בינלאומית).
 2. אין נגד המועמד / המגיש הרשעה בעבירה פלילית, למעט עבירות חטא.
 3. למועמד מלאו 18 שנים לפחות ביום 1 ביולי 2019

 שלבי בחירת הזוכים

 1. פרסום קול קורא המזמין את הציבור להגיש מועמדות לפרס בתאריך 19 במרץ 2019.
 2. הגשת מועמדות לפי התנאים להלן עד לתאריך 30 באפריל 2019.

המועמדים בקטגוריות הבאות לא יוגשו ע"י הציבור אלא ייבחרו ע"י חברי הנהלה אמנותית עד לתאריך זה:

 • מפעל חיים (ריקודי עם ומחול ישראלי לבמה)
 • תגלית השנה (ריקודי עם ומחול ישראלי לבמה)
 • פרס היוצר הטוב ביותר (ריקודי עם)
 • אישים העוסקים בחשיפת המחול הישראלי (ריקודי עם) במישור הבינלאומי
 • מרקיד/ת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (ריקודי עם)
 1. המועמדים בקטגוריה הבאה לא יוגשו ע"י הציבור אלא ייבחרו ע"י עמיתיהם לתחום: מנהל להקה (מחול ישראלי לבמה)
 2. בחינת עמידה בתנאי סף ע״י צוות ההפקה עד לתאריך 7 במאי 2019.
 3. הערכת הבקשות ע״י הוועדה האמנותית מתאריך 12 במאי ועד לתאריך 31 במאי.
 4. בחינת הבקשות ע״י הוועדה הבוחרת עד לתאריך 15 ביוני 2019.
 5. הודעה למועמדים הסופיים עד לתאריך 19 ביוני 2019.
 6. טקס פרסי המחול והכרזה על הזוכה בכל קטגוריה בתאריך 2 ביולי 2019.

 ועדות השיפוט וחבריהן

בכל אחד מהתחומים (ריקודי עם ומחול ישראלי לבמה) יוקמו וועדות כמפורט להלן:

הנהלה אמנותית

מונה 3 חברים. ההנהלה האמנותית תגבש המלצות לוועדה האמנותית בקטגוריות 7-10 בתחום ריקודי העם ובקטגוריות 5,7,8 בתחום מחול ישראלי לבמה. בכל קטגוריה תבחר ההנהלה האמנותית עד 10 מועמדים.

וועדה אמנותית

מונה 4 חברים. מבין כלל ההגשות שיתקבלו ע"י הציבור וע"י ההנהלה האמנותית, כל חבר בוועדה ידרג את ארבעת המועמדים המובילים בכל קטגוריה (הדירוג הראשון יקבל 4 נקודות, הדירוג השני יקבל 3 נקודות, הדירוג השלישי יקבל 2 נקודות והדירוג הרביעי יקבל 1 נקודה) . 4 המועמדים שיקבלו את מירב הנקודות בכל קטגוריה יועברו לוועדת השיפוט.

וועדת שיפוט

מונה 5 חברים. מבין 4 ההגשות בכל קטגוריה, יעריך כל חבר בוועדה את ההגשות בהתאם לאמות המידה כפי שיפורטו להלן. המועמד בכל קטגוריה אשר קיבל את מירב הנקודות יוכרז זוכה לשנה זו.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות תתבצע באמצעות מילוי טופס מקוון בהתאם להנחיות באתר הפסטיבל.
מועד אחרון להגשת מועמדות ושליחת הטופס וכל הצרופות הנדרשות: 30 באפריל 2019.

כללי

 1. כללים והתחייבות המועמד באירוע

בבקשו להשתתף באירוע מקבל על עצמו המועמד, בין היתר,  כלהלן:

  1. מועמד באירוע מתחייב למלא באופן מלא ומדויק את טופס ההרשמה ובכלל זה לפרט את שמו המלא, גילו, כתובת מגוריו, כתובת דוא"ל ומספר טלפון ליצירת קשר ישיר ומהיר עימו וכן למסור פרטים מלאים ומדויקים כפי שיתבקש על ידי מארגני האירוע, ככל שיתבקש.
  2. המועמד מאשר קבלת דיוורים ו/או חומר פרסומי מהנהלת הפסטיבל.
  3. המועמד מסכים ומקבל על עצמו את כל כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיהם ועל פי הנחיות מארגני האירוע כפי שיפורסמו ו/או יובאו לידיעתו בכל דרך שהיא.
  4. המועמד מאשר ומסכים כי השתתפותו באירוע היא באחריותו בלבד. מארגני האירוע ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שהוא, בגוף ו/או ברכוש, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו, ככל שייגרמו, למי ממגישי טפסי ההרשמה ו/או המועמדים בכל הקשור לאירוע ו/או לאמור בתקנון האירוע, לאופן ניהול האירוע, לתוצאותיו, לפרסים שיינתנו במסגרתו, ככל שיינתנו, ו/או לכל הכרוך בכך.
  5. המועמד פוטר את מארגני האירוע ו/או מי מטעמם, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאירוע ובכלל זה טענות בקשר עם תהליכי הבחירה ו/או האירוע ו/או החלטות הוועדה הבוחרת בכל שלב ו/או בחירת הזוכים ו/או חלוקת הפרסים ו/או כל שלב משלבי האירוע ו/או נוסח התקנון ו/או תקלות מכל סוג שהוא, במידה ותתרחשנה, במהלך האירוע ומוותר על כל טענה הקשורה באלה.
  6. המועמד מאשר למארגני האירוע לפרסם את שמו ו/או את תמונותיו ו/או צילומי וידאו שלו ו/או שהוא מופיע בהם (הלן "החומרים"), בכל מדיה ו/או אמצעי אחר קיים ו/או עתידי ובכלל זה באתרי אינטרנט, בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות, באופן ובמועדים, שייקבעו על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הגבלת זמן ו/או מקום ו/או מספר שימושים והכל בין בעצמם ובין באמצעות אחרים מטעמם והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. לשם כך יהיו רשאים מארגני האירוע ו/או מי מטעמם והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי, לצלם ולייצר חומרים, ליצור מהחומרים העתקים, לערוך אותם בכל דרך, לבצעם בפומבי, לשדרם, להקרינם בחלקם ו/או בשלמותם, להעבירם ו/או להעמידם לרשות הציבור, להשכירם, ליצור מהם יצירות נגזרות ו/או מוצרי לוואי ולהפיצם בשלמותם ו/או תוך שימוש בחלקים ו/או בתמונות בודדות מתוכם. למועמד לא תהיה זכות לכל טענה ו/או תביעה בקשר אמור לעיל. המועמד מסכים וברור לו כי לא יהיה זכאי לתשלום ו/או תמורה כלשהי בגין שימוש שייעשה בחומרים, ככל שייעשה.
  7. המועמד מסכים ומתחייב להגיע למקום בו ייערך האירוע באופן עצמאי ועל חשבונו ולא תהיינה לו כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות ממארגני האירוע בנוגע להוצאות שהיו לו בקשר עם ההשתתפות באירוע.
 1. תנאים נוספים
  1. מארגני האירוע שומרים לעצמם את הזכות לבטל את האירוע, לשנות את שלביו או כל דבר אחר בו ו/או להפסיקו בכל שלב שהוא. כמו כן, רשאים מארגני האירוע לשנות את אופן/גובה/עצם הזכאות לפרס ו/או תנאיה על פי שיקול דעתם המוחלט.
  2. מארגני האירוע רשאים על פי שיקול דעתם ובכל שלב, להפסיק השתתפות של מועמד במידה שהפרטים אשר מסר נתגלו כשגויים ו/או לא מדויקים ו/או מטעים. למועמד לא תהא זכות לכל טענה בהקשר לעניין זה.
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועמדים נותנים את הסכמתם, כי הפרס יינתן על פי הכרעת חברי הוועדה הבוחרת ו/או הוועדה האמנותית או מי מטעמם, כי החלטתם של אלו הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת, וכי יתכן שיפלו טעויות, לרבות טעות בשיקול דעת, בניהול האירוע, וכי בכל מקרה לא תהווה מועמדות באירוע עילה לכל תביעה או טענה או דרישה.
  4. תנאי האירוע ו/או תנאי מתן הפרסים ו/או תנאי תקנון זה נתונים לשינויים כפי שיתפרסמו מעת לעת באתר הפסטיבל ולפי שיקול דעתם הבלעדי של מארגני האירוע.
 2. עניינים מיוחדים
  1. במקרה שבתהליך הבחירה לאירוע התקבל ציון זהה (תיקו) לשניים או יותר מהמועמדים –  יוחלט על דיון נוסף פנימי בין חברי הוועדה הבוחרת ו/או הוועדה האמנותית והכל על פי שיקול דעתם המוחלט של מארגני האירוע.
  2. כל מס ו/או תשלום המחויב אשר יחול במועד הענקת הפרסים בקשר עם קבלתם, יחול על מקבל הפרס בלבד והוא מתחייב לשאת בו במלואו.
  3. מובהר בזאת, כי במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר בתוך 72 שעות עם אחד מהזוכים יוכלו מארגני האירוע להחליט על ביטול זכאותו לפרס ו/או על העברת הפרס למועמד באירוע שזכה לדירוג הבא אחריו או לכל מועמד אחר וזאת בהתאם לשיקול דעתם המוחלט ולזוכה לא תהא כל טענה בעניין.
  4. מובהר בזאת, כי זוכה שלא יוכל לממש את הפרס בו זכה מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לקבל פיצוי ו/ או פרס חלופי, וכן יהיה מנוע מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בנוגע למימוש הפרס.
  5. מובהר בזאת כי יזם הטקס, מר גדי ביטון, אינו יכול להיות מועמד באף קטגוריה.
 3. פרסום התקנון
  1. התקנון יימצא זמין לעיון באתר הפסטיבל וכן במשרדי מארגני הפסטיבל. ניתן יהא לקבל העתק מתקנון האירוע במשרדי מארגני הפסטיבל בתיאום מראש.
  2. מובהר בזאת, כי האחריות לקריאת תקנון האירוע מוטלת על כל אחד מהמועמדים, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מארגני האירוע ו/או מי מטעמם בקשר עם אי ידיעת תנאי האירוע ו/או התקנון.