ריקוד המעגל הטוב ביותר לשנת 2018

תנאי סף להגשה

 1. הריקוד משלב לכל הפחות חמש צעדות ריקודי-עם.
 2. הריקוד נרקד בהרקדות פרק זמן מינימלי של 4 חודשים.
 3. הריקוד חובר בין 1 בינואר ל-31 דצמבר 2018 (חובר לעניין זה = עבר השתלמות או שנרשם באתר המרקידים כריקוד "קיים")
 4. מלחין השיר הוא יוצר ישראלי, אזרח ישראל, שמקום פועלו המרכזי בישראל.
 5. הריקוד המוצע הינו יחיד לשיר המוצע (כלומר, שאינו ריקוד כפול)
 6. כל יוצר יכול להגיש ריקוד אחד בלבד בקטגוריה זו.
 7. רשאי להגיש מועמדות אך ורק יוצר הריקוד.
 8. המועמד הינו אזרח ותושב ישראל
 9. אין נגד המועמד / המגיש הרשעה בעבירה פלילית, למעט עבירות חטא.
 10. למועמד מלאו 18 שנים לפחות ביום 1 ביולי 2019

אמות מידה להערכה
הריקוד ייבחן וינוקד לפי הקריטריונים הבאים:

 1. התאמה בין הריקוד למוזיקה, כולל התייחסות לאופי המוזיקה והתנועות
  התאמה של המקצב לצעדים ולצעדות (25%).
 2. שוטף עם הלחן המתנגן (זרימה של הריקוד) (25%).
 3. קשר בין התנועות למילות השיר, אם ישנן (10%).
 4. מקוריות וחדשנות (15%).
 5. התרשמות אמנותית כללית (20%).
 
מועד ההגשה הסתיים ב-30.4.2019 ב-23:59